brugerne på de statslige

Kapitlet er opdelt i brugere med bopæl i Danmark og
brugere med bopæl i udlandet, der udgør henholdsvis
73% og 27% af brugerne på de statslige og statsaner-
kendte museer.
Brugere, der bor i Danmark

Figur 3.1 viser kønsfordelingen blandt brugerne sam-
menlignet med Danmarks befolkning. Samtidig viser
den brugernes fordeling på køn for de tre museumskate-
gorier: kunst, kulturhistorie og naturhistorie.

Kvinderne er overrepræsenteret på museerne: 62% af
brugerne er kvinder, mens 38% er mænd. Fordelingen i
den danske befolkning er 51% kvinder og 49% mænd.
På kunstmuseerne udgør kvinderne 66% af brugerne,
hvilket er højere end for de øvrige to museumskategorier.

Figur 3.2 viser brugere med bopæl i Danmark fordelt på
alder og opdelt på de tre museumskategorier.
Der er en overrepræsentation af brugere i alderen 50+ i
forhold til denne aldersgruppes andel af befolkningen,
idet 55% af brugerne på museerne er i aldersgruppen
50+, mens de udgør 46% af den danske befolkning.
Derimod er der færre unge under 30 år på museerne.
Unge mellem 14 og 29 år udgør 17% af brugerne, mens
de udgør 24% af den danske befolkning.

Kunstmuseer har de ældste brugere, idet 64% er 50 år
eller derover, hvilket tilsvarende gælder for 54% af bru-
gerne på de kulturhistoriske museer. De naturhistoriske
museer har færrest ældre brugere, idet blot 27% er over
50 år.