brugere af museer

Der er en tydelig sammenhæng mellem uddannelse og
brug af museer, idet ikke-brugere af museer har et lavere
uddannelsesniveau end brugerne. 60% af ikke-brugerne
har en kortere uddannelse bag sig, mens det tilsvarende

Ikke-brugere af museer er bosat nogenlunde som
befolkningen i øvrigt, og der er dermed ikke afgørende
Figur 6.6: Ikke-brugere fordelt på regioner geografske udsving i, hvem der ikke bruger museer.

To grupper af ikke-brugere
Ud over ikke-brugernes demografske baggrund kan
ikke-brugerne inddeles efter, hvornår de senest har været
på et dansk museum. Det er interessant, fordi der er en
række forskelle mellem ikke-brugere, der har været på
museum for 1-2 år siden, og ikke-brugere, der ikke har
været på museum i mere end 2 år. De, der har været på

museum for 1-2 år siden, er grundlæggende mere positi-
ve i deres vurdering af museer. Det indikerer, at museer-
ne har lettere ved at tiltrække den gruppe af ikke-bruge-
re, der har været på museum for 1-2 år siden.

Blandt dem, der har været på museum for 1-2 år siden,
ligger kønsfordelingen tæt på gennemsnittet for alle

ikke-brugere. Blandt dem, der ikke har brugt et muse-
um i mere end 2 år, er der en større andel af mænd end

kvinder.

4. Set i forhold til den danske befolkning ser det umiddelbart ud til, at både brugere (i brugerundersøgelsen) og ikke-brugere (i panelundersøgel-
sen) har et højere uddannelsesniveau. Det vurderes, at ikke-brugernes relativt høje uddannelsesniveau i sammenligning med den danske befolkning

til dels kan tilskrives en overrapportering af det faktiske uddannelsesniveau, dels en mindre reel underrepræsentation af personer med grundskole/
gymnasial uddannelse som højeste uddannelse.