herunder køn

Ikke-brugernes baggrund
I det følgende opridses ikke-brugernes demografiske
baggrund, herunder køn, alder, uddannelse og geografisk
fordeling.
Tabellerne i dette afsnit er baseret på tre forskellige
kilder. Ikke-brugerne refererer til panelundersøgelsen,

mens data for brugerne kommer fra den nationale bru-
gerundersøgelse. Data vedrørende den danske befolkning

stammer fra Danmarks Statistik2
.

Hvor det blandt brugerne især er kvinderne, der går på
museum, er der en mere ligelig fordeling af mænd og
kvinder blandt ikke-brugerne. 53% af ikke-brugerne er

mænd, og 47% kvinder3 Figur 6.3: Ikke-brugere fordelt på køn .

Der findes ikke-brugere af museer i alle aldersgrupper,
men der er en overvægt af ikke-brugere i aldersgruppen
30-49 år. Denne aldersgruppe har typisk mindre tid til

at gå på museum, fordi de både er aktive på arbejdsmar-
kedet og i større udstrækning har hjemmeboende børn,

hvilket gælder for 50% af de 30-49-årige. Omvendt
er der flere i aldersgruppen 50+, som går på museum.
Derfor er aldersgruppen underrepræsenteret blandt

Figur 6.4: Ikke-brugere fordelt på alder ikke-brugerne.